ردیف شرح محل پروژه کارفرما
1 تعمیرات و نگهداری امور مرکز اصفهان شرکت برق منطقه ای شهرستان اصفهان
2 بهره برداری جامع امور نواحی اصفهان شرکت  برق منطقه ای شهرستان اصفهان
3 سرویس و تعمیرات تخصصی روشنایی معابر در کل محدوده شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان اصفهان شرکت برق منطقه ای شهرستان اصفهان
4 بهره برداری جامع امورهای برق نواحی (عملیات بهره برداری از کل شبکه های توزیع) اصفهان شرکت برق منطقه ای شهرستان اصفهان
5 خدمات اپراتوری مرکز فوریت های برق 121 و دیسپاچینگ، عیب یابی و دیزل ژنراتور اصفهان شرکت برق منطقه ای شهرستان اصفهان
6 انجام خدمات اپراتوری ایستگاه های نواحی برق منطقه ای اصفهان – امور غرب اصفهان شرکت برق منطقه ای شهرستان اصفهان
7 خدمات اپراتوری ایستگاه های نواحی برق منطقه ای اصفهان – امور چهارمحال و بختیاری اصفهان شرکت برق منطقه ای شهرستان اصفهان
8 خدمات بهره برداری از پست های انتقال و فوق توزیع و گروه های مانور امور انتقال تهران تهران شرکت برق منطقه ای تهران بزرگ
فهرست