ردیف شرح محل پروژه کارفرما
1 تنظیم و بالانس شبکه و پست های زمینی و هوایی اصفهان شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان
2 برداشت اطلاعات GIS اصفهان شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان
3 راه اندازی و برداشت اطلاعات کنتورهای قرائت از راه دور AMI اصفهان شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان
4 حوادث و اتفاقات، تعمیرات و نگهداری، روشنایی معابر و سرویس پست های زمینی و هوایی اصفهان شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان
5 تعمیرات شبکه  های فشار ضعیف و 20 کیلو ولت به صورت خط سرد و خط گرم اصفهان شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان
6 واگذاری بهره برداری از کل شبکه ها و پست های توزیع بصورت جامع و کلید در دست (عملیات و اتفاقات) اصفهان شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان
7 انتقال نیرو و برق رسانی به شبکه های توزیع اصفهان شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان
8 اجرای پروژه جلب مشارکت مشترکین دیماندی حوزه جنوب استان تهران تهران شرکت توزیع نیروی برق استان تهران
9 طرح مروجین جهت اجرای طرح های پاسخگویی بار مشترکین صنعتی و اداری و تجاری تهران تهران شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ
10 ممیزی انرژی و مدیریت مصرف صنایع تهران شرکت شهرک های صنعتی و سازمان صنایع و معادن تهران بزرگ
فهرست