حسین تل گینی مدیر عامل
  • دکترای برق-قدرت
  • عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان اصفهان
  • عضو انجمن صنفی شرکتهای ساختمانی و تاسسیاتی استان اصفهان
  • عضو انجمن صنفی کار فرمایان شرکت های خدماتی پشتیبانی فنی مهندسی استان اصفهان
  • نماینده کارفرمایان در هیأت تشخیص اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی
  • عضو کانون انجمن های صنفی کارفرمایان استان
  • عضو کانون سراسری پیمان کاران عمرانی
  • عضو انجمن علمی انرژی های نو
داود تدين نجف آبادي نايب رييس هيئت مديره
  • کارشناسی ارشد عمران
فهرست