امروزه روشنایی یکی از مهمترین شاخص‌ها در شبکه‌های شهری ، کارخانجات و .. می باشد که با توجه به اهمیت روز افزون آن این شرکت قابلیت طراحی و اجرای شبکه‌های روشنایی را دارا می‌باشد .

  • طراحی و احداث شبکه‌های روشنایی
  • اجرای پروژه‌های روشنایی و نورپردازی
  • تعمیرات تخصصی روشنایی معابر اصلی و فرعی و بزرگراهی
فهرست