• تنظیم و بالانس شبکه و پست های زمینی و هوایی
 •  برداشت اطلاعات GIS
 • راه اندازی و برداشت اطلاعات کنتورهای قرائت از راه دور AMI
 • حوادث و اتفاقات، تعمیرات و نگهداری، روشنایی معابر و سرویس پست های زمینی و هوایی
 • تعمیرات شبکه  های فشار ضعیف و 20 کیلو ولت به صورت خط سرد و خط گرم
 • واگذاری بهره برداری از کل شبکه ها و پست های توزیع بصورت جامع و کلید در دست (عملیات و اتفاقات)
 •  انتقال نیرو و برق رسانی به شبکه های توزیع و انتقال
 • اجرای پروژه جلب مشارکت مشترکین دیماندی حوزه جنوب استان تهران
 • طرح مروجین جهت اجرای طرح های پاسخگویی بار مشترکین صنعتی و اداری و تجاری تهران
 • ممیزی انرژی و مدیریت مصرف صنایع
 • تعمیرات و نگهداری امور  برق مرکز
 • بهره برداری جامع امور برق نواحی
 • سرویس و تعمیرات تخصصی روشنایی معابر در کل محدوده شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان
 • بهره برداری جامع امورهای برق نواحی (عملیات بهره برداری از کل شبکه های توزیع)
 • خدمات اپراتوری مرکز فوریت های برق 121 و دیسپاچینگ، عیب یابی و دیزل ژنراتور
 • انجام خدمات اپراتوری، تعمیرات و نگهداری ایستگاه های نواحی برق منطقه ای اصفهان – امور غرب
 • خدمات اپراتوری ، تعمیرات و نگهداری ایستگاه های نواحی برق منطقه ای اصفهان – امور چهارمحال و بختیاری
 • خدمات بهره برداری از پست های انتقال و فوق توزیع و گروه های مانور امور انتقال تهران
فهرست