تغییرات روز افزون شرایط محیط و رقابت فزاینده برای بدست آوردن منابع انسانی کارآمد و تسلط بر بازار، شرکت ها و سازمان ها را ملزم ساخته تا با استفاده از حداکثر توان خود عملکرد خویش را بهبود بخشد. نقش نیروهای انسانی در تعالی و پیشرفت سازمانها از اهمیت به سزایی برخوردار است. شاید بتوان گفت که منابع انسانی بهترین دارایی یک سازمان بشمار می رود از آنجایی که نقش آنها در مقایسه با سایر عوامل اساسی تر است. به همین خاطر باید پذیرفت که تحقق موفقیت شرکت ها بدون در اختیار داشتن نیروی انسانی کارآمد میسر نخواهد بود.

  • طرح های به کارگیری مروجین جهت پروژه های پاسخگویی بار
  • تامین خدمات اپراتوری مرکز فوریت های برق
  • تامین خدمات اپراتوری ایستگاه های برق منطقه ای
فهرست