سلام
فیش حقوقی شما در فروردین ماه :

 

1 ساعات کار 1111 25252
2 اضافه کاری 223 235262
3 مرخصی 334 23536
4 پاداش 234 2363
فهرست