پروژه های در حال انجام

ردیف شرح محل پروژه سال آغاز سال پایان
1 تعمیرات و نگهداری امور مرکز اصفهان 1395/01/01 1397/01/31
2 بهره برداری جامع امور نواحی اصفهان 1396/02/01 1398/01/31