پروژه های انجام شده

 

ردیف شرح محل پروژه سال آغاز سال پایان
1 تعمیرات و نگهداری مرکز و جنوب و غرب اصفهان 1393/01/01 1393/12/29
2 بهره برداری جامع شرق و شمال اصفهان 1393/11/01 1395/02/01