هیئت مدیره

حسین تلگینی مدیر عامل
  • دکترای برق-قدرت
  • عضو اتاق بازرگانی,صنایع,معادن و کشاورزی استان اصفهان
  • عضو انجمن صنفی شرکتهای ساختمانی و تاسسیاتی استان اصفهان
  • عضو انجمن صنفی کار فرمایان شرکت های خدماتی پشتیبانی فنی مهندسی استان اصفهان
mr.talgini
حميدرضا طوراني رئيس هيئت مديره
  • عضو انجمن صنفی کار فرمایان شرکت های خدماتی پشتیبانی فنی مهندسی استان اصفهان
  • کارشناس برق-قدرت
mr.toorani
داود تدين نجف آبادي نايب رييس هيئت مديره
  • کارشناسی ارشد عمران
mr.tadayon