شبکه روشنایی

امروزه روشنایی یکی از مهمترین شاخص ها در شبکه های شهری ، کارخانجات و .. می باشد که با توجه به اهمبت روز افزون آن این شرکت قابلیت طراحی و اجرای شبکه های روشنایی را دارا می باشد .

  • نگهداری و احداث شبکه های روشنایی
  • اجرای پروژه‌های روشنایی و نورپردازی و تعمیرات و نگهداری تجهیزات روشنایی در امور برق