سوابق اجرایی

  • انجام فعالیتهای حوادث و اتفاقات، تعمیرات و نگهداری جامع، روشنایی معابر و سرویس پست و تنظیم بار امور برق مرکز و جنوب غرب شرکت توزیع نیروی برق شهرستان اصفهان به صورت کلید در دست
  • اجرای فعالیتهای بهره‌برداری جامع شبکه فشار متوسط و ضعیف امورهای شرق و شمال شرکت توزیع نیروی برق شهرستان اصفهان به صورت جامع
  • اجرای پروژه بهره‌برداری جامع در امور برق نواحی به صورت کلید در دست
  • اجرای پروژه‌های روشنایی و نورپردازی و تعمیرات و نگهداری تجهیزات روشنایی در امور برق غرب
  • اجرای پروژه‌ها و قراردادهای نیرورسانی در امور جنوب غرب شرکت توزیع نیروی برق شهرستان اصفهان
  • همکاری با شرکت توزیع نیروی برق اصفهان جهت اجرای پروژه‌های مدیریت مصرف در صنایع و ساختمانهای اداری- تجاری و مسکونی
  • همکاری با شرکت توزیع نیروی برق اصفهان جهت اجرای ممیزی انرژی در پروژه‌های مدیریت مصرف در صنایع و ساختمانهای اداری- تجاری و مسکونی
  • اجرای پروژه‌های GIS شبکه‌ها و پست‌های توزیع در امور برق جنوب شرق توزیع نیروی برق شهرستان اصفهان
  • اجرای پروژه‌های AMI و قرائت از راه دور پارامترهای شبکه در امور برق مرکز شرکت توزیع نیروی برق شهرستان اصفهان