توزیع برق-پست وشبکه

شبکه های توزیع نیرو :

  • اجرای فعالیتهای بهره‌برداری جامع شبکه فشار متوسط و ضعیف امورهای شرق و شمال شرکت توزیع نیروی برق شهرستان اصفهان به صورت جامع
  • اجرای پروژه‌های GIS شبکه‌ها و پست‌های توزیع در امور برق جنوب شرق توزیع نیروی برق شهرستان اصفهان
  • اجرای پروژه‌های AMI و قرائت از راه دور پارامترهای شبکه در امور برق مرکز شرکت توزیع نیروی برق شهرستان اصفهان

 

طراحی و ساخت و اجرا و خدمات مرتبط با سیستمهای قدرت و صنعتی:
  • طراحی، تست و راه‌اندازی انواع پست برق و تابلوهای مربوطه
  • طراحی و ساخت تابلوهای برق صنعتی و خدمات مربوط به اتوماسیون صنعتی
  • احداث پست و خطوط برق فشار ضعیف و متوسط و خدمات مرتبط با توزیع برق‌های فنی تاسیساتی (شامل آب و فاضلاب، لوله کشی گاز، مخابرات و برق)